Kernwaarden

Onze visie is samen te vatten in een aantal kernbegrippen: 
Passend, uitdagend, omgevingsgericht, actief burgerschap en interactie. 

Passend
Onze leerkrachten kijken met professionele aandacht naar ieder kind en zorgen ervoor dat ieder kind in een voor hem passend tempo kan groeien en leren. Hierbij hebben onze leerkrachten hoge verwachtingen, die passen bij de capaciteiten van het kind. 

Uitdagend
Ons onderwijs moet uitdagend zijn voor ieder kind dat onze school bezoekt. Dit betekent dat de kinderen uitgedaagd worden op hun eigen niveau. Het is voor ons van belang dat kinderen aan het einde van de basisschool hun capaciteiten en mogelijkheden optimaal hebben ontwikkeld en dat deze ontwikkeling doorgaat op het voortgezet onderwijs. Wij streven ernaar om kinderen eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces.

Omgevingsgericht
Wij dragen via ons onderwijs zorg voor de ontwikkeling van kinderen in onze wijk, op school en ook daarbuiten. Wij erkennen de directe omgeving van de school: naast onze onderwijskundige rol hebben wij ook een maatschappelijke rol. Wij zijn voor kinderen in de wijk Tiel-Oost een essentiële schakel voor onderwijs en ook voor een stabiele groei binnen en buiten de reguliere schooltijden. 

Interactie
Een gezonde dialoog met ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren) is onontbeerlijk: goed onderwijs op de Regenboog bestaat allereerst uit de gezamenlijke inspanning van het kind, de ouders en de leerkracht. De leerkrachten zijn erop gericht om samen te werken met ouders en andere instanties die zich richten op de ontwikkeling van een kind. Wij willen dat zowel kinderen als ouders onze school ervaren als open, toegankelijk en betrokken.

Actief burgerschap
Wij nodigen kinderen en hun ouders uit om samen te werken en zich te manifesteren als mensen die samen kunnen leven en werken in een pluriforme samenleving. De principes van de Vreedzame School bieden hier een leidraad.