Ouderraad

Een school kan bijna niet zonder actieve betrokkenheid van ouders. Gelukkig zijn er veel ouders die een actieve rol spelen op school. Die rol kan heel divers zijn. Er zijn ouders die meehelpen bij activiteiten, bij lezen, overblijven, of het organiseren van feesten. Andere ouders denken liever mee in de ouderraad of een formeel orgaan als de medezeggenschapsraad.


Wat is dat?

Een ouderraad bestaat uit een gekozen groep ouders, die allerlei activiteiten organiseert voor de leerlingen (en hun ouders). Deze ouders blijven ’aan’ tot hun kind(eren) van school is (zijn) of tot zij zelf de taak neerleggen. De ouderraad helpt bij het (mede)organiseren van allerlei activiteiten en vieringen (excursies, sinterklaas, kerst, pasen, sportdagen, avondvierdaagse, jubilea, enz.) en het betrekken van ouders bij dit soort activiteiten. De activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage. Een begroting en een financiële verantwoording worden hiervoor jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. (Bron: VOO, WMS)

 

En bij ons?

In tegenstelling tot grotere scholen is de ouderraad van de Regenboog geen oudervereniging waarvan de leden bij de notaris geregistreerd zijn. Dit betekent niet dat we zonder regels werken. De Regenboog had tot 2007 voor een langere periode geen ouderraad, wegens gebrek aan leden. Alle activiteiten werden georganiseerd door commissies van leraren. Een aantal ouders van de huidige ouderraad is in 2007 benaderd door de directie of zij deze raad weer nieuw leven in wilden blazen. De commissies van leraren blijven wel bestaan, om zo een juiste communicatie met het hele lerarenteam en de directie te waarborgen, maar het initiatief ligt bij de ouderraad.

 

Hoe werkt het?

Op de Regenboog houdt de ouderraad de activiteitenkalender in de gaten en roept tijdig een vergadering bijeen met de juiste commissie van leraren en (indien aanwezig) de ouders die de activiteit willen mee organiseren. Dan wordt er gezamenlijk een idee uitgewerkt, het vastgestelde budget besproken en een plan van aanpak opgesteld, dat vervolgens door de commissie van leraren aan het lerarenteam en de directie wordt voorgelegd. Volgt er geen goedkeuring, dan wordt het plan aangepast aan de wensen en opmerkingen tot de meerderheid ermee instemt. Volgt hun goedkeuring wel, dan kunnen de ouderraad en de commissie aan de slag met de organisatie, de inkoop en het vragen van ouders om mee te helpen de activiteit te laten slagen. Na de activiteit volgt een evaluatie met de betrokkenen en wordt de financiële verantwoording overlegd met het teamlid Financiën. Van iedere vergadering wordt een verslag gemaakt. Bij sommige activiteiten is de rol van de ouderraad heel groot (zoals bij het zomerfeest), bij andere activiteiten weer heel klein omdat de leraren het graag dicht bij de aard en kunnen van de eigen klas willen houden (zoals bij kerst).

 

Tot slot

Wie lid wil worden van de ouderraad van de Regenboog, meldt zich bij één van de ouderraadsleden aan. In de eerstvolgende vergadering wordt de aanvraag dan met alle leden besproken. De ouderraad licht vervolgens de directie in. Onze ouderraad is van mening dat er veel leuke en goede ideeën bestaan onder alle ouders van de school en staan dan ook altijd open voor suggesties van iedereen. De diverse ouderraadsleden zijn altijd wel in en om de school te vinden, dus een gesprek is zó aangeknoopt. Zoals gezegd, een school kan bijna niet zonder actieve betrokkenheid van ouders, dus laten we elkaar helpen waar we kunnen, zodat het voor de kinderen een schooltijd wordt waar ook plaats is voor leuke activiteiten. Want dat is toch eigenlijk waar we het allemaal voor doen.

 

De ouderraad: Lucinda Knoppers, Denise Polat en Ilona Avci