WIE ZIJN WIJ?

Openbaar onderwijs

Kernwaarden

Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.

 

Niet apart, maar samen.

De openbare school maakt actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt, gaat segregatie in zwarte en witte scholen tegen, draagt bij aan de integratie en stimuleert democratisch burgerschap. In het openbaar onderwijs leren kinderen van elkaar, door het actief verkennen van hun culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden.

 

De openbare school brengt verschillende opvattingen bij elkaar en laat kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. De openbare school leert kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. In het openbaar onderwijs leren kinderen door ontmoeting. Ook levensbeschouwing hoort daarbij; het maakt immers deel uit van onze cultuur. Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe.

 

Iedereen welkom

De openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Iedereen is welkom op de openbare school. Op de openbare school respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind en iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.

Op een school leren kinderen veel: rekenen, lezen, schrijven, sporten, knutselen en nog veel meer. Op de openbare school leren kinderen daarnaast vooral ook om van jongsaf aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Gesprekken vinden plaats op basis van gelijkwaardigheid en leren ons -kinderen en ouders, leerkrachten, schoolleiders en schoolbestuurders – om kritisch naar onszelf en anderen te kijken. Zonder de ander van het eigen gelijk te willen overtuigen. Op de openbare school heeft elk kind, iedere leerkracht en elke ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe.

Iedereen benoembaar

Benoembaarheid op de openbare school staat open voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Wat van belang is, is dat leerkrachten kunnen en willen handelen volgens de uitgangspunten van het openbaar onderwijs.

 

Wederzijds respect

De openbare school houdt rekening met en gaat uit van wederzijds respect voor levensovertuiging van leerlingen, ouders en personeelsleden. Daarbij wordt van leerkrachten verwacht om de eigen levensovertuiging terughoudend uit te dragen. Het betekent overigens niet dat alle ideeën getolereerd hoeven te worden. Er wordt hierbij uitgegaan van respect binnen de kaders van de Nederlandse samenleving.

 

Waarden en normen

De openbare school besteedt actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden. Daarnaast is er ook expliciet aandacht voor de democratische rechtstaat. Het openbaar onderwijs gaat uit van de beginselen van de democratische rechtstaat zoals vastgelegd in de (Grond-)wet en internationale verdragen.

 

Van en voor de samenleving

Een openbare school is van en voor de samenleving. Dit betekent dat ouders, leerlingen en personeelsleden actief worden betrokken bij besluitvorming. Openbaar onderwijs wordt vanuit overheidswege gegeven.

 

Levensbeschouwing en godsdienst

De openbare school biedt ruimte en gelegenheid voor het geven en volgen van levensbeschouwelijk vormingsonderwijs of godsdienstonderwijs. De invulling van dit onderwijs ligt niet onder de verantwoordelijkheid van de school, maar bij externen zoals een kerkgenootschap of andere instellingen met een levensbeschouwelijke grondslag. Het aanbieden van godsdienst- of vormingsonderwijs laat respect voor elkaar zien: er wordt ruimte geboden voor levensbeschouwelijk onderwijs in de eigen richting.

Het openbaar onderwijs is niet alleen voor iedereen toegankelijk, maar heeft ook een actief pluriforme opdracht. Dit betekent dat het openbaar onderwijs bijdraagt ‘aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving’. In tegenstelling tot het bijzonder onderwijs neemt het openbaar onderwijs niet één levensbeschouwing als vertrekpunt, maar biedt ruimte voor diversiteit.