Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van OBS De Regenboog bestaat uit 4 personen: 2 leraren en 2 ouders.

De schooldirectie is géén onderdeel van de MR. Een MR geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidszaken aan de schooldirectie. Als MR-lid ben je dus een serieuze en gewaardeerde gesprekspartner van onze directeur Mariëlle Klasen om het leren en werken op onze school zo optimaal mogelijk te maken voor onze leerlingen, maar ook voor onze leraren.

 

In de MR neem je als ouder zitting voor de duur van 2 jaar, daarna volgen verkiezingen. Je kunt je dan wel of niet herkiesbaar stellen.  

 

Missie

 

Samen leren, samen leven

 

We staan als MR van De Regenboog voor het meedenken en meepraten over onderwerpen en zaken die onze school aangaan.

 

De missie van de MR is om de belangen van de leerlingen, het personeel én de ouders te

waarborgen en te behartigen. Deze belangen zijn: een prettig en veilig leerklimaat,

kwalitatief goed onderwijs, een duidelijk personeelsbeleid en een sterke betrokkenheid op kinderen

 

De MR manifesteert zich dusdanig dat het voor de ouders, schoolleiding en GMR duidelijk is

wie de MR is en waarvoor de MR staat. Dit is van belang om goede feeling te krijgen en

houden met de achterban (ouders en personeel) en om een goede samenwerking met het

bevoegd gezag en GMR te onderhouden.

Kwalitatief goed onderwijs leidt tot een school waar leerlingen optimaal worden voorbereid

voor hun rol in de maatschappij, goed gemotiveerd zijn, goed in hun vel zitten, maximale

prestaties leveren die passen bij hun cognitieve mogelijkheden en goede begeleiding krijgen

in het maken van een keuze voor een vervolgopleiding.

 

Visie

 

We zijn allemaal verschillend en dat is onze kracht

 

Onze visie is om De Regenboog positief en kritisch te ondersteunen bij het bereiken

van de belangen waar De Regenboog voor staat en deze te onderschrijven en uit te dragen

Deze belangen zijn:

  • Een prettig en veilig leerklimaat
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Een duidelijk personeelsbeleid
  • Een sterke betrokkenheid op kinderen


Werkwijze

 

De MR staat voor betrokkenheid bij de school. De bijdrage van de MR bestaat uit in open gesprek zijn met het personeel van de school en ouders.

Een open en transparante houding naar onze achterban; we fungeren als klankbord voor zowel de ouders, leerkrachten en de directie van de school.

MR leden hebben een actieve houding en zijn in staat om vanuit meerdere invalshoeken naar vraagstukken te kijken .

Indien er sprake is van een conflict tussen een ouder(paar) en de leerkracht speelt de MR hierin geen rol. Dit is een zaak tussen de directie en de ouders. Indien er door meerdere ouders zorgen worden aangegeven omtrent een bepaald onderwerp dan kan de MR hierin wel actief haar rol pakken. Per situatie wordt gekeken of dit in eerste instantie de hele MR is of een bepaalde geleding.

Indien nodig zelf met ideeën komen, middels gevraagd of ongevraagd advies

een open en directie, positief kritische en constructieve houding in het overleg met

ouders en directie

De samenstelling van de MR is als volgt:
Sophia van Zuilen, personeelsgeleding
Jeannette Jansen, personeelsgeleding, secretaris

Sabah Boudkhil, oudergeleding
Pascal van Diejen, oudergeleding, voorzitter

 

 Foto MR.jpg

De MR komt ongeveer 6 maal per schooljaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen door geïnteresseerden worden bijgewoond, indien vooraf aangemeld. Toehoorders hebben echter geen spreekrecht in de vergadering. 

Indien de situatie erom vraagt, kunnen er ingelaste vergaderingen belegd worden. 

Verslagen van vergaderingen:

 

notulen MR 11 december2018.pdf

notulen MR 8 oktober 2018.pdf

 JaarverslagMR 201718 (1).pdf

 notulen MR 18-06-2018.pdf

JaarverslagMR 201617.pdf

notulen mr 6-9-2017.pdf

MR notulen maart 2018.pdf