Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van OBS De Regenboog bestaat uit 4 personen: 2 leraren en 2 ouders.

De schooldirectie is géén onderdeel van de MR. Een MR geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidszaken aan de schooldirectie. Als MR-lid ben je dus een serieuze en gewaardeerde gesprekspartner van onze directrice Mariëlle Klasen om het leren en werken op onze school zo optimaal mogelijk te maken voor onze leerlingen, maar ook voor onze leraren.

 

In de MR neem je als ouder zitting voor de duur van 2 jaar, daarna volgen verkiezingen. Je kunt je dan wel of niet herkiesbaar stellen.  

 

De samenstelling van de MR is als volgt:
Karin Schneiders, personeelsgeleding
Jeannette Jansen, personeelsgeleding, secretaris

Fatima Zohra Mahdach, oudergeleding
Monique Cools, oudergeleding, voorzitter

 

IMG_1786.JPG

 

De MR komt ongeveer 6 maal per schooljaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen door geïnteresseerden worden bijgewoond, indien vooraf aangemeld. Toehoorders hebben echter geen spreekrecht in de vergadering. 

Indien de situatie erom vraagt, kunnen er ingelaste vergaderingen belegd worden.